De Kwikstaart is een ambitieuze basisschool met een ambitieus team van leerkrachten.

De Kwikstaart is een school met een gedreven en gemotiveerd team dat jaarlijks nieuwe uitdagingen aangaat. Hierdoor blijven we scherp en kritisch en is ons onderwijs continu in ontwikkeling. Basisvoorwaarden voor goed onderwijs zijn in onze ogen: een omgeving die vertrouwen geeft, leerkrachten die instructies geven waar leerlingen wat mee kunnen, leerkrachten die kennis hebben van hoe leerlingen leren en ook een omgeving die leerlingen stimuleert om hun passies te laten worden tot hun talenten.

De afgelopen jaren hebben we een aantal uitspraken gedaan om de school te typeren. We willen een uitdagende leeromgeving bieden waarin taal, rekenen en lezen tot de primaire vaardigheden behoren. We doen dit door een taal- en spellingmethode en een rekenmethode te kiezen die passen bij onze onderwijsvisie (concreet, doelgericht, uitdagend en vakoverstijgend). Daarnaast richten we ons op een positief leesklimaat, welbespraakte sprekers en sterke rekenaars.

De kennis over hoe je leert leren vraagt van ons dat we in ons lesgeven het volgende voor ogen hebben: we geven les met een doel voor ogen,  we zorgen voor een effectieve instructie, de leerlingen krijgen oefenenactiviteiten, tussentijds stellen we feedbackvragen en zorgen voor uitdagende opdrachten. Dat zorgt ervoor dat leerlingen (hoge) verwachtingen kunnen realiseren. Daarnaast bieden vakken als techniek, muziek, natuur en wereldoriënterende vakken, vanuit een open vraagstelling en vanuit een ontdekkende instelling ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Naast met de leerlingen hebben we ook duidelijk een samenwerking met de ouders. Door intensieve communicatie met ouders willen we de gestelde  doelen realiseren binnen de mogelijkheden van onze leerlingen.

Identiteit

De identiteit maakt wie we zijn, waar we voor staan, waar ons gedachtegoed vandaan komt en op welke manier we dit overdragen aan anderen en hoe we willen dat we met elkaar omgaan. Dit is zichtbaar binnen de school. Het team vertegenwoordigt in het handelen onze identiteit. We zijn een lerende omgeving en geven elkaar de kans om te leren. Onze school heeft zijn wortels in de christelijke achtergrond en gebruikt een aantal bijbelse verhalen en spiegelverhalen als vertellingen over hoe we met elkaar om kunnen gaan.

Uitdaging in het onderwijs

Het onderwijs is continu in ontwikkeling door invloeden van buitenaf, maar ook door vernieuwde inzichten of ervaringen van binnenuit. De school streeft naar een uitdagend leerklimaat, waarin we aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling. Dit vertalen we als: de sloot moet altijd iets breder zijn dan je kunt springen, maar moet wel haalbaar zijn. De uitdaging zit ook in de samenwerking en het luisteren naar elkaar. Met andere woorden we streven naar een plek waar je vanuit je innerlijke motivatie ook tot nieuwe stappen komt met elkaar.

Welbevinden

Ik doe er toe” . Deze regel is niet alleen van toepassing op leerlingen, maar ook op het team en de ouders. Van belang voor onze school is een goed pedagogisch klimaat. Dit betekent dat je zoekt naar een manier, met elkaar, waardoor je het naar je zin hebt en waardoor het onderwijs een succes kan worden.

Authentiek en betrokken, oprecht en eerlijk, duidelijk en transparant, consequent en humorvol, dat zijn woorden die in de samenwerking tot uiting komen. Als ouder/leerling is het van groot belang dat je gehoord wordt en dat je onderdeel uitmaakt van de keuzes binnen het onderwijs.

Werkmodellen

Een van de modellen die we inzetten om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften is het circuitmodel. Het circuitmodel is een werkwijze. Het komt voort uit het beleid dat wij leerlingen op verschillende manieren instructies, technieken of vakken willen aanbieden. Dit kan zijn door leerlingen instructie te geven die past bij hun leermoment. Het zorgt ervoor dat er dat leerlingen in verschillende groepjes met verschillende materialen aan het werk kunnen. De leerkracht kan zodoende werken met een aantal leerlingen terwijl de rest van de groep zelfstandig werkt. Of het circuit wordt ingezet om de specialismen van de leerkrachten beter tot zijn recht te laten komen op bepaalde vakgebieden. Een ontwikkeling die bij dit onderdeel hoort, is dat je leert van elkaar, maar ook leert samenwerken.

Samenwerken

Niets is zo moeilijk als samenwerken, want dit betekent dat je met elkaar moet afstemmen op welke wijze je gaat werken, maar ook wat je samen wilt bereiken en hoe je het wilt tonen. Leren samenwerken betekent dat je onderdeel vormt van een groep. Dat je handvatten moet krijgen hoe je dit kunt aanpakken, maar dat je ook moet kunnen bespreken hoe je dit hebt gedaan en met welke gereedschappen. We gebruiken voor het samenwerken coöperatieve werkvormen en gerichte opdrachten waardoor duidelijk wordt wat het kader is waarbinnen we leren samenwerken. Te denken valt aan afspraken hoe je samen tot een eindproduct komt, maar ook wie welke rol neemt binnen het samenwerken of hoe je elkaar kunt helpen in het vinden van antwoorden.

Ouderbetrokkenheid

De samenwerking met ouders is voor de school van groot belang, het geeft aan hoe we samen, met de leerling aan kunnen geven wat haalbaar en mogelijk is. Ouderbetrokkenheid kan worden onderverdeeld in betrokkenheid bij activiteiten  en in onderwijsbetrokkenheid, met een mooi woord “Educatief Partnerschap”. Dit laatste is wat we onder dit kopje bedoelen. Het zorgt ervoor dat we in gesprek de verwachtingen voor het onderwijs bespreken, dat we elkaars mening over de ontwikkelingen kunnen delen, maar ook dat we in  gesprek de grenzen kunnen benoemen van wat wij als school kunnen realiseren of wat ouders aan begeleiding kunnen bieden. Natuurlijk horen hierbij ook de mogelijkheden en de inzet van de leerling zelf. Dit versterken we door vanaf groep 5 in gesprek te gaan, met de leerling en de ouders, over het onderwijs, de onderwijsverwachtingen, de inzet en mogelijkheden. Ook worden deze gesprekken gebruikt om het welbevinden van de leerling en de sterke kanten te benoemen.

ICT en mediawijsheid

De technologische en onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen op ICT-gebied gaan snel. Dit betekent dat je als school continu moet kijken welke ontwikkelingen er aan komen en welke op dit moment kunnen worden ingezet binnen de school. We zien jonge leerlingen die de school binnen komen al een andere start maken dan de leerlingen van 10 jaar geleden door onder andere de invloed van de digitale middelen en mogelijkheden. Als school zullen we ons steeds richten op ICT vernieuwing en de daarbij behorende scholing van het personeel. Dit betekent ook dat de invloed van sociale media en de wijze waarop we onze informatie tot ons nemen een verdieping van ons onderwijs betekent (we beschrijven onze activiteiten in het mediaplan van de school).

Techniek in de school

Techniek in de school zorgt ervoor dat leerlingen vragen stellen over iets om hen heen. Door een open houding en verwondering leer je kritisch te kijken, gerichte vragen te stellen en te zoeken naar antwoorden, mogelijkheden en oplossingen. We maken gebruik van techniekcoördinatoren binnen de school. Zij hebben een techniekplan opgesteld, waarin beschreven staat wat we de komende jaren in de school willen terugzien, als ook de thema’s van de techniekweken.

Ons doel is om met techniek de leerlingen:

  • uit te dagen,
  • te laten onderzoeken,
  • dingen te laten maken,
  • te laten werken met verschillende materialen,
  • te leren kijken naar alledaagse dingen met de vraag: wat is dit, waar is het van gemaakt, hoe is het gemaakt etc.

Technisch, begrijpend en studerend lezen

De vaardigheid van het lezen, zoals wij dit als volwassenen kennen doorloopt een heel proces binnen de basisschool. Het gaat van het technisch lezen over op het begrijpend lezen en van het begrijpend lezen over naar het studerend lezen. Het technisch lezen is het ontwikkelen van snelheid in het verklanken van letters, naar woorden, naar zinnen. Het begrijpend lezen is een methodiek om een tekst te analyseren, zodat je dat kan gebruiken om het om te zetten in het studerend te lezen. Wat lees je, wat weet je, etc. Het gaat om het leren onthouden van de essentie, de hoofd- en bijzaken, maar ook om verbanden te leggen met opgedane kennis.

Lezen heeft ook met leesplezier te maken, weten welk boek, wat voor soort boek of van welke schrijver je boeken leuk vindt om te lezen, maar ook waar en hoe je de informatie kunt vinden.

Cultuur

Naar aanleiding de Cultuurnotie hebben wij een cultuurbeleid opgesteld, waarin beschreven staat op welke wijze we het cultureel erfgoed onder de aandacht brengen en ook op welke wijze we dit vastleggen binnen ons onderwijs.

Muziek

Muziek is emotie en beleving. Nadat de gemeentelijke subsidie voor muziek was gestopt hebben we als school de keuze gemaakt om het muziekonderwijs, met ondersteuning van een professional voort te zetten. Muziek is meer dan zingen en biedt leerlingen de kans om zich te uiten. Daarnaast hebben we binnen de school muziekcoaches (teamleden met een grote affiniteit met muziek) die het team ondersteunen bij de muzikale vorming.

 

Schoolontwikkelingen

Jaarlijks wordt er, via de schoolgids, naar de ouders gecommuniceerd waar de school zich in wil ontwikkelen. Deze ontwikkelpunten kunnen voortkomen uit het schoolplan, maar zijn soms ook ingegeven door vernieuwde inzichten of tot stand gekomen vanuit evaluaties. Dit kan zijn op zaken die achter de schermen plaatsvinden, maar kan ook te maken hebben met een verandering van methode, leswijzen of in de wijze waarop we gesprekken voeren of informatie willen verstrekken. Daarnaast is zichtbaar dat ontwikkelingen een samenhang hebben. Doe je het een, dan heeft dit consequenties voor het ander.