Klachtenprocedure

Wat te doen bij een klacht?

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen, personeelsleden en/of andere betrokkenen van de school het niet mee eens zijn. 

De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in onze scholen zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of) overig personeel en de schoolleiding worden opgelost of afgehandeld. Afhandeling van klachten van algemene of specifieke aard vindt in vrijwel alle gevallen plaats door de directie tot wie u zich mondeling of schriftelijk kunt wenden. 

Indien in gesprek gaan met de betrokkene(n) vanwege de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling van een klacht die bij de directie van de school gemeld wordt niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep gedaan worden op de klachtenregeling van Wijzer aan de Amstel.

Ook kan de klacht bij een onafhankelijke klachtencommissie worden ingediend en deze doet er dan een uitspraak over. Een klacht indienen kan op elk moment. Wel weegt de klachtencommissie bij haar uitspraak mee of er genoeg moeite is gedaan om het probleem op school op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen.

Maar een procedure bij de klachtencommissie duurt lang en vraagt veel van alle betrokkenen. Vaak zijn de verhoudingen daarna verstoord. In veel gevallen is het beter te proberen het niet zo ver te laten komen. Dat kan door met elkaar in gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Iedere klacht is immers ook een advies voor de school. Zo’n oplossing vinden is niet altijd makkelijk.

Het vraagt inspanningen van ouders én van de school, die bereid moet zijn het gesprek aan te gaan. Hier vindt u de klachtenprocedure van Wijzer aan de Amstel.

Klachtenprocedure 2024