(G)MR

(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (G)MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders. De taak van de MR, binnen onze school, is de belangen van leerlingen, ouders en leerkrachten vertegenwoordigen bij belangrijke beslissingen. Dit betekent in de praktijk dat de MR het recht heeft om over het beleid van de school te praten met de directie en ook directie daarover te bevragen of te adviseren. Van groot belang is om als MR,  team en directie op één lijn te zitten. In de MR-vergaderingen worden alle zaken met de directie van de school besproken die specifiek De Kwikstaart aangaan.

Aangezien de school onderdeel vormt van Stichting Wijzer aan de Amstel is er naast de MR ook een GMR (de gemeenschappelijke medezeggenschapraad) van de zes scholen van Wijzer aan de Amstel. In de MR zitten, gezien de grootte van de school, drie ouders en drie leerkrachten. In de GMR zit een vertegenwoordiging van de zes MR-en.

In de GMR vergaderingen komen de onderwerpen aan de orde die de zes scholen gezamenlijk betreffen. Het bestuur van Stichting Wijzer aan de Amstel wordt in deze vergaderingen vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder van de stichting. Alle taken en bevoegdheden van de MR en de GMR liggen vast in een reglement. In dat reglement staat beschreven welke voorgenomen beslissingen aan de MR of de GMR moeten worden voorgelegd. Daarnaast heeft de (G)MR de mogelijkheid op eigen initiatief onderwerpen ter bespreking aan te dragen.

Voorbeelden van onderwerpen:

  • Het schoolplan
  • Beleidswijzigingen
  • De schoolgids
  • Het schoolondersteuningsplan
  • Het formatieplan

maar ook specifieke onderwerpen, zoals:

  • De Brede School Legmeer
  • Verkeersveiligheid rondom de school
  • Vandalisme
  • Schooltijden

Uit deze voorbeelden blijkt dat de activiteiten van de MR (en de GMR) vaak langlopende items betreffen. Een aantal onderwerpen keert jaarlijks terug. Bij deze activiteiten stelt de MR zich belangstellend, constructief, kritisch en meedenkend op in het overleg met de directie. De MR wil het beleid van De Kwikstaart helpen vormgeven door een positief kritische gesprekspartner te zijn voor de directie. Door goed te luisteren naar ouders en teamleden werkt de MR continu aan een sfeer van vertrouwen. Wat de MR hoort, toetst zij aan het vastgestelde beleid en vertaalt zij in adviezen voor eventueel nieuw beleid. Omdat de MR graag de mening van de achterban wil weten, kunnen ouders zich altijd wenden tot hun vertegenwoordigers in de MR. Door een mail te sturen naar mr@dekwikstaart.nl

De verslagen van de GMR zijn te vinden op de site van Wijzer aan de Amstel.