Informeren

Nieuwsbrieven

Het is voor ons belangrijk dat we ouders goed informeren over wat er binnen de school gebeurt. Dat doen we door middel van de Kwikflits, onze wekelijkse nieuwsbrief. De Kwikflits wordt per e-mail aan alle ouders en verzorgers verzonden en tevens via Social Schools aan ouders die zich op Social Schools hebben aangemeld. Behalve informatie die het team, de oudervereniging of de medezeggenschapsraad wil doorgeven, vindt u hierin soms ook bijdragen van kinderen of externe non-profit activiteiten. De directeur is eindverantwoordelijk voor de redactie. Hij behoudt zich het recht voor om wijzigingen in aangeboden teksten aan te brengen.

Social Schools

We willen ouders op verschillende manieren betrokken houden bij ons onderwijs. Dit doen we onder andere door gebruik te maken van de app Social Schools. Deze app dient onder andere als prikbord, geheugensteuntje, als plek voor de intekenlijsten voor gesprekken, doorgeven van ziekmeldingen, in contact komen met de leerkracht, het inschrijven voor excursies en als plek waar foto’s en video’s worden getoond van activiteiten. Ouders kunnen de app downloaden en ontvangen via de leerkracht een persoonlijke activeringscode. Mocht dit niet lukken, dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht. Via Social Schools wordt ook aan de ouders gevraagd of zij kunnen aangeven of zij bezwaren hebben tegen het delen van foto’s waarop hun kind staat.

Brieven en mails aan ouders

Het kan zijn dat wij als school een groep willen informeren over vervanging voor een langere periode of over iets dat de groep aangaat, dan vindt deze informatieversterking plaats door middel van een mail.  

Gesprekken

Niet alle communicatie gaat via de mail of Social Schools. Vaak is een mondeling gesprek een waardevolle manier om kennis te delen, problemen op te lossen of om te kijken naar ontwikkeling, daarvoor is het mogelijk om een afspraak te maken. Dit kan plaatsvinden vanuit u als ouder, maar kan ook vanuit de school worden geïnitieerd.

Daarnaast hebben we de geplande gesprekken waar de leerlingen, vanaf groep 5, aanschuiven bij dit gesprek, samen met de ouders, zodat we de schoolse ontwikkeling met de leerling kunnen bespreken in plaats van over de leerling. De leerlingen van de groepen 3 en 4 mogen natuurlijk ook aanschuiven bij het gesprek over hun ontwikkeling, maar daar laten we dit nog vrij. Voor het gesprek gebruiken we het praatpapier. 

Praatpapier

Voor de geplande gesprekken gebruiken we het praatpapier dat aan het begin van het schooljaar met de ouders wordt gedeeld. Het praatpapier biedt een handvat voor het gesprek door de vragen die worden gesteld en hiermee willen we de verbinding tussen ouder, leerling en school versterken. 

Tijdens het gesprek bespreken we de vragen en noteren de afspraken en aan het eind van het jaar wordt de inhoud van het praatpapier overgedragen aan de volgende leerkracht. Het praatpapier komt daarna als pdf in het leerlingendossier. Op deze manier wordt het de rode draad in de ontwikkeling van het kind. 

Ieder jaar zullen we het document en de werkwijze evalueren en indien nodig aanpassen.