Kernwaarden

Een school met een ambitie

De Kwikstaart is een school met een gedreven en gemotiveerd team. We blijven scherp op ons handelen en zijn kritisch op onze werkwijze. Hierdoor is ons onderwijs continu in ontwikkeling. Basisvoorwaarden voor goed onderwijs zijn in onze ogen: een omgeving die vertrouwen geeft, leerkrachten die instructies geven waar leerlingen wat mee kunnen, leerkrachten die kennis hebben van hoe leerlingen leren en ook een omgeving die leerlingen stimuleert om hun passies te laten worden tot hun talenten.

De afgelopen jaren hebben we een aantal uitspraken gedaan om de school te typeren. We willen een uitdagende leeromgeving bieden waarin taal, rekenen en lezen tot de primaire vaardigheden behoren. We doen dit door een taal- en spellingmethode en een rekenmethode te kiezen die passen bij onze onderwijsvisie (concreet, doelgericht, uitdagend en vakoverstijgend). Daarnaast richten we ons op een positief leesklimaat, welbespraakte sprekers en sterke rekenaars.

De kennis over hoe je "leert leren" vraagt van ons in ons handelen het volgende: hebben we een doel voor ogen,  we zorgen voor een effectieve instructie, de leerlingen krijgen oefenactiviteiten, tussentijds stellen we feedbackvragen en zorgen voor uitdagende opdrachten. Daarnaast bieden vakken als techniek, muziek, natuur en wereldoriënterende vakken, vanuit een open vraagstelling en vanuit een ontdekkende instelling, de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Het "leren leren" is ook het activeren van je zoek vaardigheden en dit toepassen in realistische situaties en uitdagende opdrachten. 

Het realiseren van goed onderwijs doen we ook door actief de samenwerking te zoeken met de ouders. Door intensief het gesprek aan te gaan met de ouders (en de leerling) willen we de gestelde doelen realiseren en de ontwikkeling van de leerling positief stimuleren. 

Onze kernwaarden:

Aandacht en verbinding

Kundigheid en kennis

Passie en bevlogenheid

Eigenheid en kansen

Aandacht en verbinding 

“Alles wat je aandacht geeft groeit!” Wij zijn oprecht geïnteresseerd en nieuwsgierig naar kinderen, ouders en elkaar. Wij staan open voor elkaar en helpen elkaar verder te ontwikkelen.  

Het openstaan biedt de ruimte om aan elkaar de vraag te stellen en het antwoord te krijgen. Waarmee je teruggeeft wat het effect van het handelen is. Een open houding is het zien van de overeenkomst en het versterken van de verbinding. 

Het vraagt ook van het team om te luisteren naar de ander en door het stellen van vragen de ander te begrijpen. Een open houding is ook het leren over diversiteit en daarmee de ander de ruimte te geven om zichzelf te kunnen zijn. 

Kundigheid en kennis 

Wij zijn een team van professionals. Dat betekent voor ons dat wij ons richten op onze kennis en vaardigheden die wij steeds willen verbeteren en aanscherpen. Waarvoor wij kijken naar de scholing die dat nodig heeft. Dit vraagt van ons om reflectie op ons handelen en een houding waarmee wij de ander kunnen helpen om beter te worden. De professional is in staat om vanuit zijn kennis de ouder mee te nemen, de leerling te begeleiden en de collega’s te vragen over het hoe, wat en waarom.  

Passie en bevlogenheid 

Optimaal leren kan alleen wanneer jij plezier hebt en je veilig voelt. Leerlingen en team geven aan dat zij zich prettig en veilig voelen op school. Daarmee maken ze zichtbaar dat ze graag naar de school komen.  

Het plezier uit zich in de bevlogenheid en zorgt aan de andere kant dat er een innerlijke drive is om leerlingen naar een hoger niveau te helpen en het realiseert bij het team dat ze kunnen en willen leren van elkaar. Deze passie maakt dat het team de leerlingen vaardigheden wil aanleren die ze als mens completer maken en wil ze met het onderwijsaanbod uitdagen om steeds weer iets nieuws aan te gaan. Het team hecht waarde aan de onderlinge band en aan de band die zij hebben met de leerlingen. Die passie en bevlogenheid is merkbaar in de school. Ouders en leerlingen zien dit in de wijze waarop het team zich inzet. Daardoor is de school in staat om veel voor elkaar te krijgen en een breed uitdagend aanbod aan te bieden.  

Eigenheid en kansen 

Medewerkers en leerlingen zijn het sterkst als ze de ruimte krijgen om zichzelf te zijn en daarin kunnen ontwikkelen. Tezamen vormen zij de school en dat is de eigenheid van de school. Het is voor ons vanzelfsprekend dat ieder deze ruimte krijgt en benut vanuit eigen verantwoordelijkheid en in balans is met het geheel. Wij tonen daarbij lef om van de gebaande paden af te wijken. De verschillen die daardoor naar voren komen koesteren wij. Iedereen is uniek, wij kijken naar kansen en mogelijkheden en stimuleren de persoonlijke ontwikkeling van eenieder.