Verlofregeling

Aanvragen van verlof

Het kan voorkomen dat u buiten de reguliere vrije dagen gebruik wilt maken van een verlofaanvraag. Daarvoor dient u het te downloaden verlofformulier in te vullen en in te leveren bij de directie. De directeur geeft aan of uw zoon of dochter geoorloofd verlof heeft of dat het ongeoorloofd verlof is. Daarbij kijkt de directie naar de regels van de leerplicht die op de achterzijde van dit formulier staan. 

De directeur vraagt bij twijfel het oordeel van de leerplichtambtenaar en zal dit ook overnemen bij het ondertekenen van de aanvraag. U als ouder heeft de verantwoordelijkheid hoe u omgaat met het antwoord op het verlofformulier.
Wij begrijpen dat er moverende redenen zijn om gebruik te maken van de verlofregeling, maar als school moeten wij ons houden aan de regels van de leerplichtwet en zullen dus ook aanvragen afkeuren, wanneer ze niet voldoen aan de mogelijkheden voor verlof, maar ook goedkeuren wanneer de reden zwaarwegend is. Bij vakantie van ondernemers, buiten het seizoen, is het overhandigen van een accountantsverklaring noodzakelijk en dan zal de aanvraag voorgelegd worden aan de leerplichtambtenaar.

U wordt op de hoogte gebracht of de verlofaanvraag is goedgekeurd of niet. Dit zal gaan via een terugkoppeling van het secretariaat.