De specialisten

De specialisten in de school zijn collega's die naast de lesgevende taak een specialistatie hebben binnen de school. Zijn zijn ter versterking van bepaalde domeinen of vakken en hebben voor het uitvoeren van deze taak ruimte in hun aanstelling. Daarnaast volgen zij, of hebben zij, hiervoor een opleiding gevolgd, zodat zij met hun kennis het team kunnen bijstaan. De specialisten zijn in staat om een analyse te maken en dit te vertalen naar plannen en beleid. De specialisten hebben daarnaast ook de rol om als “critical friends” op te treden richting sowieso het team, maar ook richting de directie, waarbij zij kijken wat in het belang is van goed onderwijs. 

De volgende specialisten hebben we op dit moment in ons team:

De intern begeleider / kwaliteitscoördinator

De intern begeleider coördineert de processen waar ondersteuning noodzakelijk is of waar hulpvragen kunnen leiden tot ondersteuning en voert, indien gewenst, de regie bij multidisciplinaire problematiek. Zij verzamelt daarnaast als kwaliteitscoördinator de data, aangeleverd door de specialisten, voor het compleet maken van de managementrapportage. De school benadert de ondersteuning vanuit twee invalshoeken. De ene vanuit de hulpvraag voor een leerling en de andere vanuit de hulpvraag van leerkrachten of de ouder.

De rekenspecialisten

Worden ingezet voor begeleiding of ondersteuning van individuele rekentrajecten met of voor leerlingen. Zij zorgen o.a. dat er twee keer per jaar een analyse wordt gemaakt van de rekenresultaten. Zij monitoren of de gekozen aanpassingen tot verbetering hebben geleid. De conclusies en aanbevelingen delen zij met het managementteam en het team. 
 

De taal- en leesspecialisten

Zij ondersteunen het taal- en leesonderwijs. Zij begeleiden en/of ondersteunen bij lees- of spellingstrajecten met of voor leerlingen. Ook monitoren zij het protocol dyslexie. Zij zorgen voor een analyse van (technisch en begrijpend) lezen en spelling en sturen daar waar nodig in de aanpak. De conclusies en aanbevelingen delen zij met het managementteam en het team.

De specialist uitdagende stap

Sommige leerlingen hebben extra uitdaging nodig. De specialist uitdagende stap begeleidt de betreffende groep leerlingen en de leerkrachten. Zij heeft tevens als opdracht om een toekomstbestendig plan van aanpak te maken voor een meer geïntegreerde aanpak. De leerlingen kunnen deze te maken stof dan verwerken binnen de reguliere groepssetting.  De specialist kan door de leerkracht worden gevraagd om aan te schuiven bij oudergesprekken.

De specialist gedrag en welzijn

De specialist gedrag en welzijn kijkt schoolbreed naar de ontwikkeling van het sociaal klimaat. Zij kan groepsgerichte en individuele ondersteuning leveren aan leerlingen of aan leerkrachten ter versterking of verbetering van het klassenklimaat. Zij kan daarnaast aanschuiven bij gesprekken die betrekking hebben op sociaal welbevinden en/of gedrag van leerlingen of schuift aan bij gesprekken met externe instanties, die ingeschakeld worden wanneer de sociale veiligheid van leerlingen in het gedrang is. Daarnaast is zij de eerste gesprekspartner voor de leerlingenraad. Zij bespreekt haar bevindingen met regelmaat met de intern begeleider en de directeur en adviseert op het gebied van gedrag en welzijn.

De schoolopleiders (opleidingscoördinator)

Binnen onze school zijn drie collega's verantwoordelijk voor alles rondom stages. Tezamen delen zij de taken waaronder het plaatsen van stagiaires, het ondersteunen en begeleiden. Zij onderhouden contacten met de aan onze school verbonden externe opleidingsinstituten (ROC, praktijkschool, PABO’s, ALO, etc) en zij zijn verantwoordelijk voor de begeleidingstrajecten van het studentenleerteam. Mocht je geinteresseerd zijn naar een zij-instromers traject, stageplaats of een snuffelstage, dan kun je contact met ze opnemen. We hebben binnen de stichting een bovenschools schoolopleider, zij monitort en bespreekt met de schoolopleiders de ruimte voor stageplekken. De schoolopleider van onze school regelt ook de afspraak rond mogelijke snuffelstages of een dag meelopen van mogelijk geïnteresseerden voor het onderwijs. 

De specialist bewegingsonderwijs

De specialist bewegingsonderwijs is naast leerkracht ook de vakdocent voor het bewegingsonderwijs. Samen met de collega’s van het team zet hij het programma voor het bewegingsonderwijs uit. Hij bewaakt de leerlijn, adviseert het team waarop versterkt kan worden en zit in het leerteam van de vakdocenten binnen onze stichting. Daarnaast spart deze specialist met een kleine selectie van het team, die een grote affiniteit hebben met bewegingsonderwijs over de praktische kant van de lessen. Ook is de specialist medeverantwoordelijk voor het inplannen van de gymlessen.

Coördinator organisatie en onderwijs

Het managementteam heeft naast de directeur en intern begeleider/kwaliteitscoördinator een coördinator, die zich met name richt op organisatie en onderwijs. De coördinator richt zich op alles wat nodig is om de school te laten functioneren, het mede vorm geven van de formatie, het regelen van de vervanging van afwezige leerkrachten, zit bij functioneringsgesprekken en sollicitatiegesprekken. Ook denkt zij schoolbreed mee over risico’s en kansen.

Indien nodig kunnen de specialisten afwisselend ingezet worden ter vervanging van afwezige collega’s. Waarbij we meteen zeggen, dat dit geen structurele inzet mag gaan worden.